سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب گل میخ های سرامیکی

نصب گل میخ های سرامیکی (1) نصب گل میخ های سرامیکی (2) نصب گل میخ های سرامیکی (3) نصب گل میخ های سرامیکی (4) نصب گل میخ های سرامیکی (5) نصب گل میخ های سرامیکی (6) نصب گل میخ های سرامیکی (7)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس