سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب کپسول ایمنی آذرماه سال 94

نصب کپسول ایمنی (1) نصب کپسول ایمنی (2) نصب کپسول ایمنی (3) نصب کپسول ایمنی (4) نصب کپسول ایمنی (5) نصب کپسول ایمنی (6) نصب کپسول ایمنی (7)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس