سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب سرعتگیر در سال 94

نصب سرعتگیر (1) نصب سرعتگیر (2) نصب سرعتگیر (3) نصب سرعتگیر (4) نصب سرعتگیر (5) نصب سرعتگیر (6) نصب سرعتگیر (7) نصب سرعتگیر (8) نصب سرعتگیر (9)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس