سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب جداکننده های خیابانی در سال 94

نصب جداکننده های خیابانی (1) نصب جداکننده های خیابانی (2) نصب جداکننده های خیابانی (3)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس