سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب تابلو های تقسیم کننده مسیرمهرماه تا آذرماه سال 94

نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (1) نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (2) نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (3) نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (4) نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (5) نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (6) نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (7) نصب تابلو های تقسیم کننده مسیر (8)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس