سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

نصب استوانه ایمنی (بلوار راهآهن)

IMG_4892s IMG_4854s IMG_4859s IMG_4862s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس