سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

تابلو هدایت مسیر پارکینگ دی ماه سال 94

تابلو هدایت مسیر پارکینگ (1) تابلو هدایت مسیر پارکینگ (2) تابلو هدایت مسیر پارکینگ (3) تابلو هدایت مسیر پارکینگ (4)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس