سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

تابلو محدودیت ارتفاع آذر ماه سال 94

تابلو محدودیت ارتفاع (1) تابلو محدودیت ارتفاع (2) تابلو محدودیت ارتفاع (3)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس