سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

تابلوهای محدوده شیرآتش نشانی مردادماه سال 94

تابلوهای محدوده شیرآتش نشانی (1) تابلوهای محدوده شیرآتش نشانی (2) تابلوهای محدوده شیرآتش نشانی (3)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس