سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

استاندارد سازی پیاده روها وگذرگاه های عرضی عابرین

IMG_6014s IMG_2118s IMG_5940s IMG_5985s IMG_5993s IMG_5999s IMG_6008s IMG_6012s IMG_2117s IMG_5957s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس