سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای مصوبات شورای ترافیک درخصوص اصلاح هندسی و یکطرفه نمودن معابر

خیابان ورزش (1) خیابان ورزش (2) یکطرفه کردن خیابان دانشگاه (1) یکطرفه کردن خیابان دانشگاه (2) یکطرفه کردن خیابان دانشگاه (3) یکطرفه کردن خیابان دانشگاه (4)

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس