سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اجرای خط کشی عابر پیاده سال 94

IMG_1267s IMG_2099s IMG_2282s IMG_2289s IMG_3198s IMG_3218s IMG_3259s IMG_3260s IMG_3263s IMG_4147s IMG_4149s IMG_4328s IMG_4333s IMG_4337s IMG_4518s IMG_4639s IMG_4774s IMG_4988s IMG_8890s IMG_9524s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس