سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

رسالت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس

تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر و ارتباط با دستگاه های ذیربط.
تدوین نظام برنامه ریزی و تهیه طرح های مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس و نظارت بر اجرای آنها .
اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و کارشناسان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی با رعایت مقررات مربوطه .
اعمال نظارت بر اداره امور پارکینگ های حاشیه ای ،عمومی ،خصوصی وکارت پارک ها.
تدوین و اجرای برنامه های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره گیری از سیاست های آموزشی مصوب و همکاری سایر دستگاه ها.
توسعه‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ عمومي‌ رفتارهاي‌ صحيح‌ در رانندگي‌ و تحول‌ در شيوة‌ آموزش‌ .
توسعة‌ ناوگان‌ و بهبود خدمات‌ حمل‌ و نقل‌ همگاني‌ به‌ منظور رضايتمندي‌ و جلب‌ اعتمادشهروندان‌، خصوصي‌سازي‌ و دادن‌ اولويت‌ حركت‌ به‌ سامانه‌هاي‌ حمل‌ و نقل‌ همگاني‌ ومحدوديت‌ حركت‌ براي‌ وسايل‌ نقليه‌ شخصي‌.
مديريت‌ بر عرضه‌ و تقاضاي‌ حمل‌ و نقل‌، اطلاع‌رساني‌ به‌ موقع‌، كاهش‌ تقاضاي‌ سفر وحذف‌ سفرهاي‌ غيرضروري‌، ايجاد و بهره‌برداري‌ از مسيرهاي‌ ويژه‌ عبور دوچرخه‌سواران‌ وارائه‌ مسيرهاي‌ مناسب‌ و امن‌ براي‌ عابران‌ پياده‌.
تهیه برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت .
امکان سنجی طرحها وپروژه هاوارزیابی آن‌ها
تدوین استانداردهاوضوابط وآئین نامه‌های لازم
انجام مطالعات وتحقیقات مورد نیازحمل ونقل درون شهری
شرکت فعال درمجامع ملی آموزشی،پژوهشی ومطالعاتی
تدوین سیاستها وخط مشی های لازم
تاکید بر رعایت مسایل زیست محیطی درکلیه طراحی ها،سیاستگذاری هاوتدوین استانداردها