سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس

بسمه تعالی

فصل اول کلیات :

ماده 1 : نام سازمان

سازمان حمل و نقل و ترافیک می باشد که اختصاراً در این اساسنامه «سازمان» نامیده می شود.

ماده 2 : نوع سازمان

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 تاسیس می گردد و وابسته به شهرداری بندرعباس می باشد و طبق مفاد این اساسنامه اداره می شود.

ماده 3 : موضوع فعالیت سازمان

تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه ، برنامه ریزی ، طراحی ، آموزش ، نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس جهت جابجایی ایمن ، ارزان ، سریع و راحت مسافران ، عابران و کالا می باشد.

 • تبصره : فعالیت سازمان باید رد چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور باشد.
ماده 4 : وظایف سازمان

سازمان برای نیل به فعالیتهای فوق الذکر با رعایت مقررات مرتبط اقدام به اجرای موضوعات ذیل می نماید:
1- تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر و ارتباط با دستگاه های ذیربط
2-تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.
3- تدوین نظام برنامه ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس و نظارت بر اجرای آنها.
4- ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین ، آئین نامه ها ، استانداردها و ضوابط به مراجع ذیربط.
5- ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذیصلاح.
6- بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای فعالیتهای سازمان با رعایت مقررات مربوطه.
7- انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری آنها.
8- مشارکت با اشخاص حقیقی ، حقوقی ، اجرایی ، آموزشی و پژوهشی در زمینه تعمیم و توسعه فعالیتهای مورد نظر در فعالیتهای سازمان ، با رعایت مقررات مربوطه.
9- اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و کارشناسان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی با رعایت مقررات مربوطه و با هماهنگی وزارت کشور.
10- شرکت فعال در مجامع ملی ، آموزشی ، پژوهشی و مطالعاتی.
11- تدوین سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم.
12- اعمال نظارت بر اداره امور پارکینگهای حاشیه ای عمومی و خصوصی پارکینگ و کارت پارک.
13- ارائه و اجرای خدمات مورد نیاز شهرداری که مرتبط با فعالیتهای سازمان باشد.
14- تهیه طرحها و ارائه پیشنهاد برای جابجایی ایمن مسافر و کالا.
15- رعایت سیاستها ، استانداردها ، قوانین و مقررات برای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی ها و راهکارهای اجرایی.
16- ارائه خدمات مشاوره ای به شهرداریها برای تدوین شرح خدمات ، انتخاب مشاور ، هدایت ، نظارت و تلاش برای تصویب طرحهای لازم در مراجع مربوط.
17- تدوین و اجرای برنامه های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره گیری از سیاستهای آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاهها.

ماده 5 : مدت فعالیت سازمان

مدت فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده 6 : مرکز سازمان و محدوده عمل

مرکز اصلی سازمان شهر بندرعباس است و محدوده عمل آن محدوده و حریم شهر بندرعباس می باشد.

 • تبصره : سازمان می تواند بنا به درخواست شهرداری های شهرهای مجاور ، نسبت به ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با فعالیتهای سازمان ، به آنها اقدام نماید.

فصل دوم : سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده 7 : سرمایه سازمان

سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ یکصد میلیون ريال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری بندرعباس به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه بندرعباس واریز خواهد شد. سرمایه غیر نقدی سازمان عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین ، ساختمان و تاسیسات که قابل استفاده می باشد و از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آئین نامه مالی شهرداری و بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شهرداری که به تایید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر می رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. کل سرمایه متعلق به شهرداری بندرعباس بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

 • تبصره 1 : شهرداری مکلف است حد اکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب اساسنامه سرمایه فوق ار با رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحویل نماید.
 • تبصره 2 : انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و در نهایت قانون شهرداری است.
 • تبصره 3 : در صورت انحلال سازمان ، کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری بندرعباس منتقل می گردد.
 • تبصره 4 : اعضای شورای سازمان ، نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و بهمراه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند امین سرمایه و اموال و دارایی سازمان می باشند.
ماده 8 : منابع درآمد سازمان

سازمان می تواند برای تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود از طریق زیر با رعایت مقررات مربوطه کسب درآمد نماید.
الف – درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه ای معابر از قبیل توقف سنج ، کارت پارک و نظایر آن.
ب – درآمد حاصل از پارکینگهای عمومی و خدماتی.
ج – درآمد ناشی از انجام امور کارشناسی ، مشاوره و خدماتی.
د – دریافت اعانات و هدایا با تصویبمصادیق آن بصورت مورد به مورد توسط شورای سازمان و شورای اسلامی شهر در قالب مقررات و ضوابط مربوط.
ه – مشارکت با بانکها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه.
و – کسب سایر درآمدهای مرتبط با فعالیتهای سازمان با تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر.

 • تبصره 1 : شهرداری موظف است تا زمانیکه درآمدهای پیش بینی شده سازمان در این ماده تکافوی هزینه آن را ننماید هزینه های مربوط را برابر مقررات تامین و سازمان و در انجام وظایف یاری نماید.
 • تبصره 2 : در اجرای سیاست خودکفایی و در صورت سوددهی سازمان می تواند هر سال (5) الی ده (10) درصد سود ویژه خود را تا استهلاک و بدهی های خود به حساب شهرداری بندرعباس واریز نماید.

فصل سوم : ارکان سازمان

ماده 9 : ارکان سازمان عبارتند از :

الف – شورای سازمان
ب – هیئت مدیره
ج – مدیرعامل
د – بازرس

ماده 10 :

الف – شهردار بعنوان رئیس شورا
ب – یک نفر کارشناس دارای تخصص در رشته های مربوط با امور حمل و نقل و ترافیک به انتخاب استاندار و تایید وزارت کشور
ج – دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان
د – یک نفر کارشناس امور حمل و نقل و ترافیک به پیشنهاد شهردار بندرعباس و تایید رئیس شورای هماهنگی ترافیک استان.
ه – یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

 • تبصره 1 – کارشناسان موضوع بند های (ب و د ) بایستی دارای تحصیلات کارشناسی و یا بالاتر و از بین افراد ذیصلاح ، متخصص ، مجرب و با تجربه کافی و مسلط به امور سازمان تعیین شوند.
 • تبصره 2 – مدت عضویت اعضای شورای سازمان از تاریخ شروع به کار مشروط به تداوم شرایط احراز 4 سال خواهد بود.
ماده 11 : تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه ی اتخاذ تصمیم :

جلسات شورا به طور عادی سالی دو بار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در دی ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در محل سازمان تشکیل خواهد شد.

 • تبصره 1 : جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده 11 بنا به تقاضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و یا دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.
 • تبصره 2 : دستور جلسات شورا را شهردار بر اساس پیشنهادات واصله با هماهنگی رئیس شورا تعیین می نماید.
 • تبصره 3 : دعوت برای جلسات شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستور جلسه باید حد اقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه شورا بوسیله دعوتنامه کتبی از اعضا توسط رئیس شورا به عمل آید.
 • تبصره 4 : جلسات شورا با حضور کل اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف 15 روز آینده خواهد بود با حضور حد اقل سه نفر که یکی از آن سه نفر رئیس شورا باشد رسمیت خواهد یافت.
 • تبصره 5 : تصمیمات شورا به اتفاق آراء و یا با اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که رئیس شورا یکی از آن سه نفر باشد. نظرات و دلایل مخالفین میبایستی کتباً و مستدلا در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در در دفتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضای اعضاء رسیده است ) درج شود.

وظایف و اختیارات شورای سازمان

ماده 12 : وظایف شورا به شرح زیر می باشد:

– استماع گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان و تصویب آن.
2- بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون و عملیات سازمان بر اساس گزارش هیأت مدیره و بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی های کلی سازمان.
4- بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه ، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

 • تبصره : شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت بودجه متمم ، اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

5- بررسی و تایید تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می گردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

 • تبصره : با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پستهای مصوب وجود داشته باشد ، پستهای مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای بر اساس مقررات استخدامی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پستهای جدید تطبیق خواهند یافت.

6- آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر اساس قانون شهرداری و مفاد اساسنامه توسط هیئت مدیره تهیه و به شورای سازمان پیشنهاد می شود که پس از تصویب شورای سازمان و تایید شورای اسلامی شهر با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا در خواهد آمد.

 • تبصره : تا زمانیکه سازمان آئین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب (12/04/46) و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه سازمان و رعایت سایر مقررات مرتبط ملاک عمل خواهد بود.

7- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب (یک پنجم) سرمایه بمنظور استفاده فعال از ذخیره مذکور .
8- انتخاب و تجدید انتخاب اعضای انتخابی هیئت مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضای شورا طبق مقررات قانونی ذیربط و پیشنهاد به شورای اسلامی شهر جهت تصویب و تعیین حق الجلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و نیز حقوق و مزایای اعضای موظف و تمام وقت هیئت مدیره و فوق مقررات مربوطه (قانون نظام هماهنگ و سایر مقررات ذیربط).

 • تبصره : حد اکثر میزان حق الجلسه اعضاء غیر موظف ، به میزان یک چهلم حقوق و مزایای مستمر مدیرعامل برای هر جلسه خواهد بود.

9- انتخاب بازرس و معرفی وی از طریق استانداری و بهمراه فرم مشخصات به وزارت کشور ، جهت صدور حکم و تعیین حق الزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوطه.
10- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیرعامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستور جلسه قرار گرفته و فق مفاد اساسنامه.
11- پیشنهاد انحلال سازمان با رعایت مقررات موضوعه جهت تایید وزارت کشور.

 • تبصره : در صورتیکه سازمان کارایی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده 7 و تبصره یک آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد ، وزارت کشور عندالاقتضاء پس از بررسی های لازم و با رعایت مقررات نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

12- اصلاح و تجدید نظر نهایی در مواد اساسنامه با رعایت مقررات مندرج در ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/75 با وزارت کشور می باشد. بدیهی است شورای سازمان نیز می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.
13- برقراری حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه ، (طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت و سایر مقررات مربوطه).
14- تصویب قبول هدایا و اعانات و کمک ها به نام سازمان با رعایت مقررات موضوعه.
15- تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین داور با رعایت اصل 139 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه.
16- بررسی و تصویب پیشنهاداتی که برای اخذ وام از بانک ها و موسسات داخلی در شورا مطرح می گردد و تعیین شرایط اخذ وام و نحوه هزینه و پرداخت آن و موافقت با قراردادهایی که بدین منظور باید تهیه و مبادله شود با رعایت مقررات قانونی مربوط و منطبق با موضوع و اهداف سازمان.
17- اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانک ها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه.
18- بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز پیشنهادی هیئت مدیره (به جز آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان که برابر مفاد بند «6» ماده 12 عمل خواهد شد. با رعایت مقررات مربوطه و دستورالعمل های وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آنها.
19- نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل و هیئت مدیره.

ماده 13 : اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که عبارتند از :
1- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری که سمت ریاست هیئت مدیره را بعهده خواهد داشت در صورت عدم وجود پست مذکور معاون خدمات شهری شهرداری.
2- دو نفر کارشناس ، از بین افرادی که دارای تحصیلات عالیه و تجربیات کافی در مسائل حمل و نقل و ترافیک باشند ، با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

 • تبصره 1 : یک نفر عضو علی البدل نیز با شرایط فوق با معرفی شهردار و تصویب شورا انتخاب خواهد شد که در صورت عزل ، استعفاء ، حجر و فوت هر یک از اعضاء موضوع بند (2) به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.
 • تبصره 2 : چنانچه هریک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشند قصور ورزد شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از سوال نسبت به عزل وی اقدام کند.

1- چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس نماید. رئیس شورا موظف است حد اکثر تا 15 روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود ، بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.
2- چنانچه هریک از اعضای شورا نسبت به عملکرد هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی ، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد سوال قرار گرفته ابلاغ نماید ، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره (فرد مورد سوال واقع شده) رای عدم اعتماد دهد ، بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

 • • تبصره : چنانچه عضو مورد سوال واقع شده هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره باشد که ضمناً معاونت شهرداری را عهده دار می باشد ، جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی ، تشکیل خواهد شد در این صورت تصمیمات به اتفاق آراء یا اکثریت سه رای موافق مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهرداری باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی از معاونین شهردار در صورت داشتن پست مصوب سازمانی یا یکی از کارشناسان بصیر و مطلع با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظایف مذکور در هیئت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر عزل رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلایل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا به وزارت کشور (اداره کل امور شهرداریها) ارسال گردد.

3- هریک از اعضای هیئت مدیره موضوع بند 2 ماده 13 می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلام ، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حد اکثر تا 15 روز نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند ، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی ، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده 14 : طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره :

تشکیل جلسات هیئت مدیره بموجب دستور جلسه منضم دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضای اصلی بعمل می آید.

 • تبصره 1 : جلسات هیئت مدیره حد اقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در محل سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
 • تبصره 2 : جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد و مصوبات باتفاق آراء و یا با اکثریت دو (2) رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از آن دو نفر باشد و در صورتیکه هریک از اعضای رای مخالف داشته باشد ، بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید. صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان امضاء و شماره گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضای اعضاء خواهد رسید.
 • تبصره 3 : موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و بدلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است ، نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود. مگر آنکه مخالفین مستعفی شده باشند که در این صورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین ، نظریه مخالف میبایستی در جلسه قرائت گردد.
 • تبصره 4 : چنانچه هریک از اعضای انتخابی هیئت مدیره ، سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکند به خودی خود مستعفی خواهد شد و تشخیص این امر با شورای سازمان خواهد بود.
ماده 15:

مدیرعامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی ، مالی ، اداری و مسائل حمل و نقل مسافر ابراز نماید و لی حق رای ندارد. چنانچه مدیرعامل در معذوریت مرخصی و یا ماموریت باشد ، در اینصورت جانشین وی که برابر تبصره بند 11 ماده 25 اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت.

ماده 16 :

اعضای انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا به طور تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل بعهده هر یک از آنها محول خواهد شد. اعضای تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده 17 :

هیچ یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره.

ماده 18 : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

1- اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورا .
2- بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی مدیرعامل سازمان برای پیشنهاد به شورا و اجرای آن بعد از تصویب.
3- بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورا.
4- پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا.
5- تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آئین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیرعامل به شورای سازمان و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.
6 – رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر عهده هیئت مدیره است و نظارت بر اجرای آن .
7 – بررسی و پیشنهاد اخذ وام ، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورا.
8 – بررسی و تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد ، با مقررات موضوعه و آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان.
9- نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان و تنظیم درآمد و هزینه و نظارت بر حسن اداره امور سازمان.
10- نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل.
11- تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شونود ، با رعایت مقررات مالی و استخدامی و اداری سازمان و پیشنهاد قبول هدایا و اعانات و کمک به نام سازمان.
12- بررسی و اظهارنظر و اخذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف سازمان پیشنهاد می گردد.
13 – افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حسابهای مورد نیاز در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به اطلاع شورا و با رعایت مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معالاتی سازمان .
14 – بررسی و تصویب و تجدید نظر در معاملات ، برنامه ها و طرح های جامع و ساماندهی و بطور کلی طرح های اجرایی سازمان و نظارت و مراقبت در انجام طرح های مصوب.

ماده 19 :

چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتبا به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط ، نافذ می باشد.

ماده 20 :

هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضایی ، نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد 35 و 36 قانون دادرسی مدنی با حق صلح و سازش با رعایت اصل 139 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات خواهد بود.

ماده 21 :

هیئت مدیره می تواند در حدود اساسنامه و آئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با تصویب شورا با حفظ مسئولیت خود به مدیرعامل تفویض نماید.

 • تبصره : مدیرعامل موظف می باشد گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.
ماده 22 :

غیر از مدیرعامل اعضای تمتم وقت (اعضای موظف) هیئت مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد ، عضو علی البدل هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه و یا حق الجلسه ای که از طرف شورای سازمان تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد. بهرحال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

 • تبصره 1 : حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شهرداری که به سازمان مامور و یا منتقل می شوند طبق مقررات مربوطه پرداخت خواهد شد.
 • تبصره 2 : پرداخت هرگونه حقوق و مزایا غیر از پاداش پایان سال به آن دسته از افرادی که از شهرداری حقوق مزایای خود را دریافت می نمایند ممنوع می باشد.
ماده 23 : مدیرعامل

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حد اقل لیسانس (کارشناس) در رشته حمل و نقل و ترافیک و یا مدرک کارشناسی با داشتن حد اقل 5 سال سابقه اجرایی در امور شهرداری و تجربه در مسائل مربوط به سازمان باشد ، برای خدمت تمام وقت از بین اعضای انتخابی (اعم از اصلی و علی البدل) هیئت مدیره یا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرایط فوق الذکر) بل پیشنهاد شهردار و تصویب شورا برای مدت 2 سال انتخاب و پس از تایید وزارت کشور با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.
الف – مشخصات کامل مدیرعامل میبایستی همراه با فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلام شود.
ب – تجدید انتخاب مدیرعامل با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

ماده 24 : دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد :

1- چنانچه هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند ، میبایستی مطلب را کتباً به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره میباستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل می شود مطرح نماید ، مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت در اینصورت و همچنین در صورتیکه هریک از اعضای شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند ، رئیس شورا میبایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظارت اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به آن موضوع رسیدگی شود.
رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید ، مدیرعامل مکلف است در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمایند و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود.
2- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی .
3 – خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.
4 – چنانچه فاقد هریک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.
5 -استعفاء یا فوت یا حجر .

 • تبصره 1 : در صورت تعلیق ، فوت ، استعفاء ، حجر ، خاتمه خدمت و یا برکناری مدیرعامل ، حسب اعلام هیئت مدیره یکی از مدیران یا مسئولان سازمان با انتخاب رئیس شورای سازمان وظایف مدیرعامل را حد اکثر به مدت یک ماه عهده دار خواهد شد.
 • تبصره 2 : مدیرعامل می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع شورا برساند شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و مدیرعامل نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلامی ، استعفاء خود را با درج مهلت یک ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حد اکثر قبل از اتمام مهلت 2 ماهه ، مدیرعامل جدید را جهت انتخاب به شورا معرفی نماید.
 • تبصره 3 : مدیرعامل خاتمه خدمت یافته ، موظف به تنظیم و امضاء صورتجلسه تحویل و تحول با مدیرعامل و مسئول جدید می باشد.
ماده 25 : وظایف و اختیارات مدیرعامل :

مدیرعامل بالاتربن مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.
1 – اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف واحدهای تابعه سازمان.
2- همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی ، آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان با پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره .
3- پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان.
4-عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات استخدامی سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند.
5- تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم به هیئت مدیره.
6- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان.
7- انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیئت مدیره با رعایت مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی مصوب سازمان و سایر مقررات مربوطه.
8 –امضای کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور ، قبول ، تعهد ، ظهرنویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول سازمان در برابر دیون ، اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداری و مالی سازمان همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه.

 • تبصره : معاون مالی و ا داری به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مصوب ، انجام وظیفه نموده و درآمد و هزینه های سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی بر اساس روش دفترداری دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت می نماید. مدیرعامل و معاون اداری و مالی ذیحساب مشترک می باشند.

9- مدیرعامل ضمن نظارت بر اجرای صحیح امور در واحدهای تابعه می بایستی در جهت سیاست خودکفایی با استفاده از حد اقل نیروی انسانی ، صرفه و صلاح ، سازمان را مد نظر قرار داده و از هرگونه ضایعات و نارسایی ها در امور مربوط به سازمان شدیداً جلوگیری نماید.
10- مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیئت مدیره و به نمایندگی از سازمان اختیارات ماده 21 این اساسنامه را خواهد داشت.
11- مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره و بمنظور تسریع در امور جاری سازمان ، قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای ثابت هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری سازمان تفویض نماید ، لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارایی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

 • تبصره : مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق جانشین معین کند.

12- مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره می باشد.
13- تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین بخشها و واحد های مختلف سازمان و نیز اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره مستخدمین بر اساس مقررات موضوعه.
14- امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوبه سالانه سازمان انجام می شود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد ، بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند بصورات مامور استفاده نمایند.

 • تبصره : در صورت لزوم استخدام پرسنل مورد نیاز در قسمت کارگری به تعداد محدود و صرفاً بر اساس پستهای مصوب سازمانی پس از مکاتبه با اداره کل امور شهرداری ها و ارائه توجیهات لازم و کسب مجوز از وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط امکانپذیر خواهد بود و استخدام مورد نیاز در قسمت کارمندی نیز بر اساس پستهای مصوب سازمانی مشمول مقررات استخدامی شهرداری ها و پس از کسب مجوزهای مربوط در چارچوب قوانین مرتبط می باشد. بدیهی است تشکیلات پرسنلی و پستهای سازمان تفصیلی اعم از کارمندی و کارگری مستلزم تایید شورای سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور خواهد بود.

15- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.
16- نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی و خصوصی ، مراجع قضایی و انتظامی.
17 – تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل های سازمان برای پیشبرد امور سازمان.

ماده 26 : بازرس :

شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با مدرک تحصیلی لیسانس و با حد اقل 5 سال سابقه کار مرتبط با امور سازمان و بعنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع می باشد. در انتخاب بازرس رعایت ماده 147 قانون تجارت الزمی است.

ماده 27 : وظایف بازرس :

1 – مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آئین نامه های مربوطه و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان همراه با اظهار نظر صریح.
2- همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر و بازرسان اعزامی وزارت کشور.

 • تبصره 1 : چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی عملکرد مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید رئیس شورا موظف است حد اکثر به فاصله 15 روز از دریافت نامه نسبت به جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء و یا عزل مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.
 • تبصره 2 : مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظف اند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک و اوراقی را که بازرس سازمان و یا بازرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند ، بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه ای وارد نسازد.

3- رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان بمنظور حصول اطمینان از اینکه درآمد به طور صحیح وصول هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.
4- چنانچه بازرس برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند می تواند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوط و یا حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری نماید.
5- گزارش هر گونه ابهام یا ایراد در امور جاری و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

 • تبصره : ابهامات و نقایص مورد اشاره بازرس میبایستی حد اکثر ظرف دو هفته و یا در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود و در غیر اینصورت بازرس موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می باشد.

6- انجام سایر اموری که به نحوی ممکن است بصورت موردی به بازرس محول شده باشد.

 • تبصره : بازرس حق مداخله در اجرای امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل و هیئت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

7 – تصمیمات و اقدامات بازرس بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود ، شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لزوم می توانند بازرس را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

ماده 28 :

در صورت معذوریت ، فوت ، استعفاء ، حجر یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 26 اقدام خواهد نمود.

فصل چهارم : امور مالی سازمان :

ماده 29 :

سال مالی سازمان از اول هر سال آغاز و تا پایان اسفندماه همان ساز به اتمام می رسد ولی اولین سال مالی سازمان استثنائاً از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 30 :

هیئت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

 • تبصره : شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی حد اکثر تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف شهردار دعوت و تشکیل جلسه دهد و حد اکثر تا آخر خرداد ماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
ماده 31 :

برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حد اکثر تا اول دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا پانزدهم دی ماه جهت تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حد اکثر تا آخر دی ماه همان سال خاتمه خواهد داد و یک نسخه از آن را برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد نمود.

 • تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 32 :

کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهر بندرعباس واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن به اطلاع شورای سازمان افتتاح می شود با صدور چک و امضای مدیرعامل و معاون مالی و اداری مقدور خواهد بود.

 • تبصره : افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره و با تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده 33 :

هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ، ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده 34 : ماده 34 :

کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل مهر سازمان در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 35 :

دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله ی دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرارخواهند گرفت.

ماده 36 :

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره به منزله ی مفاصاحساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

فصل پنجم : مقررات مختلف :

ماده 37 :

اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می گیرد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است. چنانچه در قوانین و مقررات موضوعه اختیاراتی را راجع به امور سازمان برای شورای اسلامی شهر پیش بینی شده باشد ، مسئولین سازمان موظف اند علاوه بر رعایت مفاد اساسنامه موافقت شورای اسلامی شهر بندرعباس را کسب و مجوز لازم اخذ نمایند.

ماده 38 :

چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهد شد.

ماده 39 :

کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز درج خواهد گردید.

ماده 40 :

این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و 40 ماده و 43 تبصره و 101 بند در 20 صفحه مستند به ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزدهم ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/75 مورد تایید و موافقت قرار گرفت و کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراها و شهرداری ها می باشد.